• 2019 Hyundai Sonata Sedan SE Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Sonata Sedan Limited Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Sonata Sedan Sport Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Sonata Sedan Eco Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Sonata Sedan SEL Front-wheel Drive
  • 2019 Hyundai Sonata Sedan Limited 2.0T Front-wheel Drive